LACROIX

Zanim Marc Giget został prezesem Klubu Paryskiego i Europejskiego Instytutu Kreatywnych Strategii i Innowacji, przebył długą drogę, ale zawsze służył społeczeństwu. Od EHESS (Szkoła Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych), gdzie uzyskał doktorat z ekonomii międzynarodowej na Akademii Technologicznej, poprzez profesurę w Narodowym Konserwatorium Sztuki i Rzemiosła, tworząc szlak z okruchów łączących się w jedną całość: innowację.

Postęp odbywa się poprzez innowację, pod warunkiem, że skupia się ona na społeczeństwu.

Neutralną koncepcję innowacji wzbogaca Marc Giget definiując ją jako wielowymiarową integrację „najlepszego stanu wiedzy w danej dziedzinie, który pozytywnie wpływa na społeczeństwo” lub, mówiąc bardziej trywialnie, „kiedy przekształcamy mega/herce w szczęście”. Proces ten, poświęcony poprawie kondycji materialnej i moralnej człowieka, wpisuje się jednak w bardziej złożoną obecną rzeczywistość.

Żadna firma nigdy nie miała tylu technologii i nie była wobec nich tak ostrożna.

Świadomy niepokojącego stanu rzeczy, w którym obywatele są coraz bardziej podejrzliwi wobec wkładu nowych technologii, Marc Giget potwierdza potrzebę przywrócenia idei postępu, a co za tym idzie, promowania innowacji na rzecz życia. Dlatego wyzwaniem jest umieszczenie ludzi w centrum postępu technologicznego i kompetencji, tak aby innowacje przynosiły korzyści wszystkim, a przede wszystkim, aby były w interesie wszystkich. Wizja ta wpisana jest w działania Klubu Paryskiego i Uniwersytetu Paris 1 Panthéon-Sorbonne, których jedną ze wspólnych ambicji jest wyróżnianie innowacyjnych zespołów na całym świecie nagrodą Innovation Team Best Practices.

W kwestii innowacji, LACROIX Group jest wzorem dla innych średnich firm.

„LACROIX Lab, czyli innowacyjne laboratorium LACROIX Group, wykazało, że jest w pełni zgodne z duchem Innovation Team Best Practices, na podstawie którego identyfikuję 3 podstawowe osie: świadomość zmieniającego się świata i pojawienie się nowych problemów, budowanie zaufania dzięki zespołowi kompetencji połączonych w solidną sieć oraz przejmowanie inicjatywy, trampoliny do innowacji i rozwoju ludzkiego w firmach.” wyjaśnia Marc Giget. I rzeczywiście, dla niego LACROIX Lab reprezentuje „dokładnie to, co chcemy promować, celując w autonomiczne zespoły, żywą część firmy, będącą nosicielem jej tożsamości, która może polegać na potężnym dziale badawczo-rozwojowym z ekosystemem i partnerami”. Ośrodek innowacyjny LACROIX Group podkreśla w ten sposób swój wkład w budowę inteligentnego i odpowiedzialnego świata, służącego społeczeństwu.