LACROIX

90 000

to liczba interakcji zliczonych w każdym miesiącu w Yammer, firmowej sieci społecznościowej Grupy, która stała się głównym medium komunikacji wewnętrznej.

W ciągu ostatnich 4 lat nasza cyfrowa wymiana informacji uległa zdecydowanemu zintensyfikowaniu:

Wewnątrz firmy, oczywiście wraz z wdrożeniem Office 365: mamy dziś 3 razy więcej aktywnych użytkowników narzędzi „współpracy”, niż w 2017 r. Microsoft Teams logicznie zajmuje pierwsze miejsce na podium, z 2100 użytkownikami, podczas gdy tradycyjny klient poczty Outlook, którego wolumen e-maili uległ potrojeniu w ciągu 3 lat, powrócił do poziomu z 2017 r.

Powstała również strona Intranetowa służąca do informowania pracowników i zaoferowania im licznych narzędzi, za pośrednictwem portali branżowych (Human Resources, Legal & Compliance, Communication i Finance).

Innym ważnym osiągnięciem wewnętrznym była cyfryzacja naszego rocznego procesu przeglądu postępów (ewaluacji). Wdrożona pod koniec 2018 r., odniosła prawdziwy sukces – prawie 96% rozmów ewaluacyjnych zostało przeprowadzonych w systemie już w 1-szym roku.

Nasze wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi również uległy znacznemu przeobrażeniu. Głównie za sprawą pracy nad EDI (Echange de Données Informatisé – fr. Wymiana Danych Informatycznych) W ramach tego działania rozwinęliśmy na przykład portal dla dostawców dla naszej Branży LACROIX Electronics. Celem było osiągnięcie licznych korzyści: ograniczenie dwustronnych kosztów, poprawa szybkości przetwarzania, zmniejszenie ilości błędów i poprawa relacji z naszymi partnerami w celu automatyzacji 70% przepływu informacji w 2021 r.